Sofres vulneración da túa marca / deseño / patente / modelo de utilidade?

  • 1/1/70 1:00 AM

As actuacións referentes á loita contra a falsificación e a usurpación de marca poden desenvolverse a dous niveis ou en dous ámbitos diferentes: cando os devanditos produtos se encontran xa dentro do mercado español, ou ben no momento de entrar en España, e polo tanto no mercado interior da Unión Europea, por calquera posto fronteirizo.

Loita contra a falsificación dentro do mercado español.

Dende el a OEPM sempre recomendamos que antes de acudir á vía xudicial, se contacte co posible infractor, mediante comunicación fidedigna (burofax ou equivalente) requiríndolle extraxudicialmente para a cesación da conduta que vulnere os dereitos que o amparan. Se xa tomou esta iniciativa sen éxito, o seguinte paso sería poñer unha denuncia. Sería aconsellable que contacte cun avogado especialista en Propiedade Industrial, para iso recomendamos poñerse en contacto co Colexio Oficial de Axentes da Propiedade Industrial, con páxina web www.coapi.org.

Os delitos cometidos contra os dereitos de propiedade industrial debidamente rexistrados son perseguibles de oficio. Non obstante, cabe a posibilidade de levar a cabo a correspondente denuncia. Para a realización desta, contacte cos teléfonos e enderezos das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado: Policía Nacional (091) Policía Municipal (092). Así mesmo, pode acudir ao servizo máis próximo da Garda Civil ou contactar co 062.

A denuncia poderá formalizarse ben por escrito, ben verbalmente en forma de declaración, na que deberá facerse constar a identidade do denunciante así como cantas noticias se teñan sobre o feito e as súas circunstancias, datos estes de grande axuda á hora de orientar e dar celeridade á actuación das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.

Tamén pode poñer unha denuncia por vía telefónica no 902 102 112, despois terá que ir asinala para que se ratifique. Dando todos os datos do caso e achegando todas as probas que poida solicitar. Pode encontrar información ampliada en www.policia.es

Por outro lado, e para os casos de intervencións de oficio, a OEPM conta dende principios do ano 1999 cun punto de contacto encargado de posibilitar unha axeitada persecución dos delitos contra a Propiedade Industrial. A través dese punto de contacto, a OEPM colabora activamente coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, proporciona en tempo real información sobre titulares de dereitos de Propiedade Industrial e os seus representantes ante a Oficina. Os sinais do punto de contacto son:

  • Fax: (91) 349 68 56
  • Teléfono: 902 157 530 / 910 780 780 / 913 496 817 
  • Correo electrónico: Tribunales@oepm.es

Loita contra a pirataría nas fronteiras aduaneiras.

Sen prexuízo dos supostos de actuación de oficio por parte das Autoridades Aduaneiras, en virtude da habilitación que lles outorga a normativa comunitaria vixente en materia de loita contra a pirataría e a usurpación de marca, actuación para a que a Oficina Española de Patentes e Marcas presta tamén a súa colaboración nos mesmos termos sinalados no apartado anterior, os interesados poderán tamén presentar demanda de intervención para a retención de mercadorías sospeitosas de vulnerar dereitos de propiedade industrial, as cales deberán ir dirixidas á Subdirección Xeral de Xestión Aduaneira pertencente ao Departamento de Aduanas e Impostos Especiais.

Presentada a solicitude e documentación acreditativa da existencia e vixencia dos dereitos e á vista desta, poderase acordar a retención das mercadorías e impedir así o seu ingreso nas canles comerciais de distribución. A retención ten unha duración limitada, debe presentarse a correspondente demanda, ou ben unha solicitude de substitución pola correspondente medida preventiva no prazo máximo de 10 días.

A páxina Web da Axencia Estatal da Administración Tributaria proporciona maior información sobre os procedementos aduaneiros a seguir nestes supostos:

Axencia Tributaria-Protección da Propiedade Intelectual

© Oficina Española de Patentes y Marcas, 2019

Este sitio web utiliza cookies propias para ofrecer un mejor servicio. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Encontrará más información en nuestra Política de Cookies.

OK | Más información