Preguntes freqüents

  • 01/01/70 01:00

En l'àmbit de la propietat industrial, què s'entén per falsificació i pirateria?

Amb caràcter genèric, la falsificació es refereix a aquells actes que suposin una vulneració de drets de Propietat Industrial, i la pirateria agrupa tots aquells actes que lesionin un dret de Propietat Intel·lectual. Aquest conjunt d'activitats il·lícites pot incloure la fabricació, comercialització, l'oferiment i/o posada al comerç, la importació i exportació dels productes o serveis objecte de falsificació o pirateria.

Amb caràcter específic, el dret duaner comunitari defineix les mercaderies falsificades així: les mercaderies, inclòs el seu condicionament, signes de marca (logotip, etiqueta, fullet, manual d'ús, document de garantia) i embalatges, fins i tot presentats separadament, en els quals figuri sense autorització una marca idèntica a una altra vàlidament registrada o que no se’n pugui distingir en els seus aspectes essencials i que, per tant, vulneri els drets del titular de la marca. També són mercaderies falsificades: les mercaderies que siguin o que continguin còpies fabricades sense el consentiment del titular dels drets d'autor o els drets afins o del titular d'un dret sobre dibuix o model.

Com actuar davant de la distribució en el comerç electrònic de productes falsificats?

Si teniu sospites de distribució a través de xarxes informàtiques de productes o serveis "falsos" podeu posar-vos en contacte amb les Unitats especialitzades de la Policia i de la Guàrdia Civil que podeu trobar en l’apartat de PATEIXES VULNERACIÓ DE LA TEVA MARCA/DISSENY/PATENT/MODEL D’UTILITAT? d’aquest mateix portal.

Davant de qui es poden denunciar possibles falsificacions de productes o serveis emparats per un dret de propietat industrial?

Per a la presentació de denúncies relacionades amb la usurpació de drets de Propietat Industrial, es recorda la possibilitat d'anar a la Policia Nacional (091) o Municipal (092). De la mateixa manera, per al plantejament d'aquest tipus de denúncies es pot anar al servei més proper de la Guàrdia Civil o contactar amb el 062.

La denúncia pot formalitzar-se bé per escrit, bé verbalment en forma de declaració, en la qual heu de fer constar la identitat del denunciant així com totes les notícies que es tinguin sobre el fet i les seves circumstàncies, dades aquestes de gran ajuda a l'hora d'orientar i donar celeritat a l'actuació de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

També podeu posar una denúncia per via telefònica al 902 102 112; després heu d’anar a signar-la per a la seva ratificació. Heu de donar totes les dades del cas i aportar totes les proves que pugueu obtenir. Podeu trobar informació ampliada a www.policia.es

Puc comercialitzar a Espanya un objecte o producte emparat per un dret de propietat industrial registrat en un altre país?

 Cal distingir 2 supòsits:

  • Productes protegits en un Estat dels compresos en l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i comercialitzats en aquest o un altre país dins d'aquest àmbit jurídic territorial. Per aplicació de la figura jurídica de l'exhauriment del dret admesa en el Dret de la Unió Europea, sí que es pot comercialitzar a Espanya un producte protegit per un dret de propietat industrial i adquirit legítimament en aquest altre Estat de l'EEE per un dret de propietat industrial, sempre que hagi estat comercialitzat per primera vegada en l'EEE pel titular del dret o amb el seu consentiment.

No obstant l'anterior, en la nostra Llei de marques (Llei 17/2001, de 7 de desembre) se salvaguarda el dret del titular a oposar-se a la comercialització ulterior dels productes quan tingui motius legítims que ho justifiquin, en especial quan se n’hagi modificat o alterat l’estat després de la seva comercialització.

Cal fer l'advertència que, tot i que existeixen els principis de lliure circulació de mercaderies i d'exhauriment de drets de propietat industrial en l'àmbit comunitari, pot produir-se una limitació a la comercialització de determinats productes per aplicació d'altres disposicions legals no pertanyents a l'àmbit de la propietat industrial.

  • Productes importats des de països no membres de l’EEE. Cal tenir en compte, en primer lloc, que l’esmentat producte pot estar protegit mitjançant una o algunes de les modalitats de protecció de la propietat industrial: patent, model d’utilitat, marca o disseny industrial.

Atès que els drets de propietat industrial confereixen al seu titular, bàsicament, el dret exclusiu a la fabricació, a l'oferiment, a la introducció al comerç, a la importació i exportació així com a la possessió o emmagatzematge dels productes protegits per a alguna de les finalitats esmentades, estant legitimat per prohibir a tercers qualsevol dels indicats usos sense el seu consentiment, és requisit previ a l'esmentada comercialització sol·licitar autorització al titular registral dels drets que en el seu cas protegeixin el producte objecte d'importació i futura comercialització en aquest territori.

Com sé si un producte està protegit per algun dret de Propietat Industrial?

A efecte de conèixer si el producte per comercialitzar està protegit per algun dret de propietat industrial, s’informa que l’OEPM disposa d’un conjunt de Bases de Dades d’accés gratuït a www.oepm.es:

Prohibicions de registre de marques i noms comercials

Bases de dades d'invencions

Bases de dades de dissenys

Bases de dades d’expedients

A través de les quals els usuaris tenen la possibilitat d'accedir, tant a la consulta del LOCALITZADOR DE MARQUES, per conèixer si hi ha algun dret de marca dins de la Unió Europea, com a la situació jurídica dels expedients (SITUACIÓ D'EXPEDIENTS) i a les dades bibliogràfiques dels models, dibuixos i dissenys industrials i de les patents i models d'utilitat (INVENES), així com de patents a escala internacional (esp@cenet).

Així mateix, disposa d'una sèrie de serveis d'informació tecnològica que faciliten, previ pagament de la taxa corresponent, una varietat d'informes en totes les modalitats de propietat industrial que serveixin per donar resposta a les diferents necessitats que es requereixen avui en dia. Per a més informació us suggerim que us poseu en contacte amb l'Oficina de Difusió difusion@oepm.es.

Comercialitzaré el meu producte a la Unió Europea, per evitar problemes seria convenient registrar-ne la propietat industrial en l'àmbit comunitari?

Si bé en l'Espai Econòmic Europeu regeix el principi de lliure circulació de mercaderies, és molt convenient, sempre que sigui possible, ser titular en l’àmbit comunitari del dret de propietat industrial corresponent, ja que pel caràcter territorial dels drets de propietat industrial, en aquells països on no es tingui reconegut el dret no és possible impedir-ne l’ús per tercers.

L’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea coneguda per les seves sigles en anglès, EUIPO, amb seu a Alacant, és la competent per a la concessió i el registre a la Unió Europea de marques i dissenys comunitaris.

Enllaç a la seva pàgina web EUIPO, amb bases de dades per a la recerca prèvia de marques i dibuixos comunitaris.

Per protegir la vostra patent o model d'utilitat a Europa consulteu Patent europea.

Què és l'esgotament del dret?

La doctrina de l'exhauriment de dret ha estat assumida en el Dret de la Unió Europea, i ha estat gradualment traslladada al règim jurídic regulador de la propietat industrial dels Estats membres.

A Espanya aquest concepte ve regulat a l'article 61 de la Llei de Patents, article 36 de la Llei de Marques i article 49 de la Llei de protecció jurídica del disseny industrial.

S'entén per exhauriment del dret el límit imposat al titular, que no pot exercir el seu dret davant de tercers una vegada que el producte protegit per la patent, marca o disseny ha estat posat al comerç en l'Espai Econòmic Europeu per l'esmentat titular del dret registrat o amb el seu consentiment.

He d'actuar en cas de ser víctima de delicte contra drets de propietat industrial o no cal pel fet de ser perseguible d'ofici?

  • Al mercat espanyol: si bé el delicte és perseguible d'ofici, hi ha la possibilitat i així es recomana de dur a terme la corresponent denúncia. A més, la intervenció del titular és necessària per determinar el caràcter fals o genuí dels productes confiscats.

Per a més informació sobre com denunciar visiteu l’apartat DEFENSA’T I DENUNCIA d’aquest portal.

  • A fronteres duaneres: sense perjudici de l'actuació d'ofici per part de les autoritats duaneres, en virtut de l'habilitació que els atorga la normativa comunitària vigent, els interessats també poden presentar demanda d'intervenció per a la retenció de mercaderies sospitoses de vulnerar drets de propietat industrial, les quals han d'anar dirigides a la Subdirecció General de Gestió Duanera pertanyent al Departament de Duanes i Impostos Especials. Av. de Llano Castellano, 17. 28071 Madrid

Es pot obtenir més informació a l’adreça electrònica: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es

© Oficina Española de Patentes y Marcas, 2019

Este sitio web utiliza cookies propias para ofrecer un mejor servicio. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Encontrará más información en nuestra Política de Cookies.

OK | Más información